RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych VI Liceum ogólnokształcącego im. Jana Długosza jest:

Patrycja Kaczmarczyk

Dane teleadresowe:

te. 32 60 61 328

email: p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

               Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) dalej zwanym RODO, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

            

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach, 40-389 Katowice, przy ul. Lwowska 2 reprezentowane przez p.o. Dyrektora - mgr Macieja Bacharę, adres e-mail: katowice6lo@op.pl, tel. 32 256-81-80.
  2. Inspektorem ds. ochrony danych jest Pani Patrycja Kaczmarczyk, e-mail: p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl, tel. 32 606-13-28.
  3. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO oraz realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkole.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązku nauki, okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, a także realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania                            i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody                             w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  6. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa, ul. Stawki 2.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa oraz zawartych umów na powierzenie danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23 października 2019
Dokument wytworzony przez: Dyrektor Szkoły
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: VI Liceum Ogólnokształcące
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2019 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Koclejda
Ilość wyświetleń: 313
23 kwietnia 2020 14:01 (Tobiasz Brachaczek) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2019 15:18 (Tobiasz Brachaczek) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2019 15:09 (Tobiasz Brachaczek) - Zmiana treści zakładki.